"Реинкарнационната терапия намалява риска от фалшиви спомени. В една сесия клиентът може да преживее отново насилие , което се е случило в ми­нал живот. Терапевти, които не вярват в предишни животи, мислят, че това са потиснати спомени от детството. Не е нужно да подчертаваме, че такива потис­нати спомени от детството се отразяват изключително тежко  на самия клиент и на отношенията във фамилията. Между другото, ние можем в значителна сте­пен да ги потиснем, но такова комплексно потискане изисква ниво в дълбочина на самохипнотизиране, на което много малко хора са способни.

Възможно е да се извадят на повърхността преживявания от най-ранното дет­ство, дори от бебешката кошара или от люлката, или даже от самото раждане. Също така преживявания преди раждането – от майчината утроба, и накрая – преживявания вън от физическото тяло, стават достъпни в процеса на тера­пията. Клиенти, които споделяли спомените си от сесиите с родителите си, по­лучавали почти винаги потвърждение за достоверността им. Родителите често реагирали с изумление, когато децата им споменавали случаи, които няма как да са знаели, например опит за аборт. Но това не е всичко.

Когато едно дете, директно след раждането, се почувства нежелано от бащата, простичката инструкция като: Сега ще усетиш, ще осъзнаеш какво е мислел и чувствал баща ти в този момент, е било достатъчно за получаването на конкретна информация за ситуацията, съдържаща ключа за освобождаващото преживяване.

Възможно е хората да наб­людават тялото си отгоре по начин, по който само екстрасенсите могат да правят. Оказа се, че това не е техен резервиран терен на възможности. Колкото по-малко хората знаят какво е аура и чакра, толкова по-непринудено и по-конкретно виждат неща, толкова по-ефективна е терапията.

Хората споделят, че понякога виждат липси или дупки в телата си. Когато по време на терапия потърсят какво е имало преди това там, получавах както енергийни отговори (това означава, че липсващите части се виждат като суб­станция или енергия с цветове и форми), така и влизане веднага в регресия. Да видиш как са се образували тези дупки и след това да визуализираш, че се изпълват и излекуват, дава силен лечебен ефект.

Оказва се, че е подобно на шаманските ритуали, и поради това се нарича възвръщане на душата, независимо, че много малко регресивни терапевти използват шамански ритуали. И отстраняването на енергии от починали прилича на древния екзорсизъм, независимо че самият метод за щастие няма нищо общо с него. Най-голямата разлика с тези класи­чески спиритуални интервенции е, че ние оставяме клиента сам да открие и го насочваме самостоятелно да извърши преработването.

Вследствие на този начин на работа клиентът не е зависим от други; търси ре­шенията вътре в себе си, а не вън от себе си. Не се използват екстрасенс, шаман, екзорсист, а само един придружител, който по-скоро следва, отколкото ръководи.

Трансперсонна психотерапия:

  • чрез която хората просто безпроблемно могат да изживеят отново спо­мени, които сами не биха могли да си спомнят: преди техните първи спомени като деца, раждането, времето на бременност на майката и предишни животи;
  • чрез която хората могат без усилие да се включат към други хора, с които някога са били в контакт;
  • където хората с лекота могат да следват събития отстрани или от пози­цията на други, както и от своя позиция;
  • чрез която хората, вън от тялото си или чрез него, могат да следват съ­бития и преживявания;
  • чрез която хората могат да изхвърлят вън от системата си несвойстве­ни, чужди за тях енергийни обременявания и да ги върнат на техните собственици;
  • и чрез която хората могат да си възвърнат изгубени енергийни товари, таланти, сила и даже да възстановят цели части от душата и да ги ин­тегрират.

Хипноза и транс. Регресията е започнала чрез използване на класическата хип­ноза и все още се намират хипнотерапевти, които я използват. Но трансът се оказва един естествен съпродукт при добър старт на дадена сесия, а не необ­ходимост преди започването й. Хората се вглъбяват много по-лесно в своя вът­решен свят, отколкото в книга, филм или музика. Методът на работа с тази терапия НЕ използва класическа хипнотична индукция.

Хипнозата на практика има три значения:

  • в най-общия смисъл означава специално ментално и физическо със­тояние: в този случай е синоним на транс;
  • в по-тесен смисъл означава ментално състояние, предизвикано от хип­нотизатор върху доброволец или клиент;
  • в по-конкретен смисъл хипноза означава даването на инструкции, кои­то приспиват доброволеца или клиента и го свързват с хипнотизатора.

Третото обяснение е и това за класическата хипноза: индуктивен метод с ин­струкции, който прави клиента или доброволеца сънлив, без спомен за случи­лото се, и зависим. Последното може да се види в телевизионните предавания и по театралните подиуми. Тази част на хипнозата създава и този сензационен, будещ съмнение нюанс.

В ежедневието трансът се получава спонтанно, когато сме се задълбочили и съсредоточили в нещо. Освен при четене на книга, при гледане на филм или при слушане на музика, това може да се случи и при правене на любов или игра на футбол, при мечтаене, при надпяване или когато се отдадем на спомени. Наше­то внимание се стеснява и чувството ни за време се променя. Внезапно жена ти те дърпа за ръката, обяснявайки, че три пъти ти е повторила, че кафето е готово. Ти така си потънал в книгата, че не си я чул. Или напрегнато работейки върху нещо, виждаме едва когато приключим, че сме се наранили. Едва тогава започва и да ни боли.

Когато поставяме правилната тема по правилния начин, клиентът от само себе си се вглъбява в своите изживявания, преживявания. Този наистина предизви­кан, но спонтанен процес е най-често толкова силен, че в сравнение с него и най-модерните хипноинструкции изглеждат изкуствени и излишни. Трансът не е продукт на целенасочена интервенция, а бонус за правилно управлявани ра­ботни процеси.“

Ханс Тен Дам

bg_BGBulgarian